SOLAS – Zweryfikowana masa brutto (VGM)

SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) to międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. Ostatnie poprawki do tej konwencji będą miały fundamentalny wpływ na sposób zarządzania ruchem ładunków kontenerowych w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw.

WHAT IS SOLAS/VGM?

Poprawki SOLAS wymagają, aby wszyscy załadowcy kontenerów uzyskali i przedstawili przed załadunkiem na statek "Zweryfikowaną masę brutto" (VGM) dla każdego załadowanego kontenera przekazanego przewoźnikom oceanicznym. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i została automatycznie podpisana przez 162 kraje będące sygnatariuszami konwencji SOLAS.

Podstawą tej poprawki do konwencji jest poprawa bezpieczeństwa osób zaangażowanych w przemieszczanie kontenerów w łańcuchu dostaw oraz ograniczenie incydentów i wypadków, które mogą prowadzić do utraty ładunków, majątku, a nawet życia.

FAQs

CO JEST WYMAGANE W ZGŁOSZENIU VGM?

Zweryfikowana Masa Brutto to całkowita zadeklarowana masa dla każdego pełnego kontenera z uwzględnieniem wyposażenia specjalnego, np. kontenerów typu Open Top, Flat Rack, ISO Tank Containers itp. Należy pamiętać, że każdy kontener musi mieć osobny VGM.

Na jednym zgłoszeniu może znajdować się więcej niż jeden kontener, ale dla każdego z nich należy podać VGM. Zweryfikowana Masa Brutto może być uzyskana za pomocą jednej z dwóch uzgodnionych metod:

 1. Po zapakowaniu i zaplombowaniu kontenera załadowca może zważyć zapakowany kontener lub zlecić jego zważenie osobie trzeciej.
 2. Załadowca lub osoba trzecia (zgodnie z ustaleniami załadowcy) może zważyć wszystkie opakowania i elementy ładunku, łącznie z masą palet, materiałów sztauerskich i innych materiałów opakowaniowych zabezpieczających ładunek, który ma być zapakowany do konte

KTO MA DOKONAĆ ZGŁOSZENIA VGM?

Zgodnie z wymogami SOLAS stroną odpowiedzialną za przedłożenie VGM jest załadowca. W przepisach SOLAS załadowca jest opisany jako strona zawierająca umowę przewozu z Przewoźnikiem. Dodatkowo, nasz ubezpieczyciel - TT Club, opisał załadowcę jako stronę wymienioną na konosamencie VOCC (przewoźnik bazowy).

Dla nas w Hellmannie oznacza to, że jeśli przesyłka jest przewożona na podstawie naszego konosamentu Pelorus Line, zastosowanie mają następujące zasady:

 • Pelorus Line lub Hellmann Worldwide Logistics jako Agenci Pelorus Line, są stroną, która będzie miała umowę przewozu z bazowym Przewoźnikiem VOCC.
 • Pelorus Line lub Hellmann Worldwide Logistics są stroną wymienioną jako nadawca na Konosamencie Przewoźnika Bazowego VOCC.

W związku z tym, zgłoszenie do Przewoźnika musi pochodzić od nas, Pelorus Line lub Hellmann Worldwide Logistics jako agentów Pelorus Line. Dokonujemy zgłoszenia w naszym imieniu, jako załadowca. My zawieramy zaś umowę na przewóz z naszym klientemi. Dlatego wymagamy, aby klient przekazał nam swoje dane. Informacje dotyczące kontenerów muszą być umieszczone obok siebie. Są to dwa wyraźnie odrębne zgłoszenia.

 1. Od klienta do nas jako Pelorus Line/Hellmann
 2. Od nas, jako Pelorus Line/Hellmann, do przewoźnika

Prosimy o upewnienie się, że wszystkie dokumenty, w tym dokumenty uzupełniające, które są składane w ramach VGM, są przechowywane w aktach zgodnie z ustawowym limitem w Państwa kraju. Należy tu wyjaśnić, że nie umieszczamy wagi VGM na liście przewozowym ani w deklaracjach celnych - to zupełnie inny proces.

Ponadto przepisy SOLAS nie wymagają, aby jakikolwiek kontener był ponownie ważony ani w porcie pochodzenia, ani w porcie przeznaczenia, ani w jakimkolwiek punkcie przeładunkowym. Jednakże kontenery załadowane przed 01.07.16, które mają być przeładowane w dniu 01.07.16 lub później, będą wymagały przedłożenia VGM.

Należy pamiętać, że niedostarczenie VGM lub dokładnego VGM może skutkować dodatkowymi kosztami, w tym kosztami składowania, demurrage, ważenia kontenerów i zmiany trasy oraz kosztami opóźnienia, a także ewentualnymi grzywnami lub nałożonymi karami. Koszty te obciążają stronę odpowiedzialną.

PRZEKAZYWANIE KOMUNIKATU

Większość przewoźników będzie wymagać komunikatu w formie elektronicznej EDI. Stworzony został globalny standard (VERMAS), a minimalne wymagania dotyczące komunikatu zostały określone w następujący sposób:

 • Numer kontenera
 • Waga VGM (numeryczna))
 • Miara (np. Kilo, Lbs.)
 • Kod typu ważenia (metoda 1 lub 2)
 • Upoważniona osoba odpowiedzialna
 • Numer referencyjny Hellmann
 • Specyfikacje poszczególnych krajów mogą wymagać dodania dodatkowych pól (np. numerów autoryzacji).

Jako Hellmann będziemy korzystać z kilku mediów, aby złożyć nasze zgłoszenia do przewoźników:

 • Portal (np. INTTRA)
 • Bezpośrednie EDI przewoźnika
 • Strony internetowe przewoźnika
 • Zgłoszenie ręczne (np. E-Mail/Fax/Wydruk)

Zgłoszenia VGM nie mogą być przekazywane lub odbierane przez telefon/SMS itp.

PRAWO GLOBALNE I REGULACJE OGÓLNE A WDROŻENIE W DANYM KRAJU

Prawie wszystkie powyższe punkty odnoszą się do globalnie wdrożonego prawa i tych obszarów, które mogą być postrzegane jako globalne standardy dotyczące procesów i wymagań niezbędnych do zachowania zgodności. Jednakże wdrożenie i egzekwowanie VGM pozostawiono na poziomie krajowym i widzimy, że może się to różnić w zależności od kraju. Ponownie, aby było jasne, poprawki do SOLAS w odniesieniu do wymogu VGM zostały już podpisane w prawie międzynarodowym. Władze krajowe koncentrują się przede wszystkim na poziomach tolerancji, karach i wszelkich dodatkowych wymaganiach, które są potrzebne na poziomie lokalnym. Prawo będzie jednak obowiązywać niezależnie od tego, czy państwa wydadzą dodatkowe wymagania lokalne.

Zgodnie z ustaleniami poziomy tolerancji i kary za niedokładne zgłoszenia zostaną podjęte na poziomie krajowym, a Hellmann w każdym kraju będzie się kontaktował z władzami w celu ustalenia wytycznych.

URZĄDZENIA WAŻĄCE

Zgodnie z wymogami konwencji SOLAS wagi używane do pomiarów muszą spełniać obowiązujące normy dokładności i wymagania państwa, w którym urządzenia te są używane.

TERMINALE, WEJŚCIA DO PORTU I DATY GRANICZNE

W konwencji SOLAS nie ma wymogu stosowania zasady "No VGM - No Gate In". Prawo stosuje jedynie zasadę "No VGM - No Load". Jednak decyzja o tym, czy wpuścić kontener na terminal bez VGM została pozostawiona w gestii terminali i dlatego zasady będą się różnić w zależności od kraju i terminalu. Należy to sprawdzić u lokalnego Przewoźnika i/lub na Terminalu.

Podobnie, data graniczna dla złożenia VGM również leży w gestii przewoźnika i będzie różna w zależności od armatora i portu. To również należy sprawdzić na poziomie lokalnym.

ŁADUNKI DROBNICOWE ( LCL )

Przesyłki LCL NIE są objęte przepisami SOLAS. Odnosi się to do poszczególnych przesyłek LCL. Dlatego nie ma wymogu, abyśmy jako Hellmann żądali od naszych klientów przedłożenia VGM dla przesyłek LCL, ani też nie ma wymogu, abyśmy przedkładali je naszym partnerom konsolidującym LCL (np. WWA, Vanguard, ECU Line), gdzie jesteśmy współzaładowcami. Jednakże pełny skonsolidowany kontener wymaga przedłożenia VGM. Tam, gdzie jesteśmy współzaładowcami, będzie to obowiązkiem naszych partnerów-konsolidujących LCL, a tam, gdzie my ładujemy nasze konsole, będzie to obowiązkiem Hellmanna.

Get in touch

Find your Local Office