Strefa Klienta

Witamy w Strefie Klienta Hellmann Worldwide Logistics Polska.
To ważny obszar naszej komunikacji z Państwem.
Znajdziecie tu Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące działalności naszej firmy i świadczonych przez nas usług.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

Śledzenie przesyłki


Transport drogowy krajowy


Sprawdź status w krajowym systemie Track & Trace

System daje możliwość wyszukania przesyłki według wewnętrznego numeru przesyłki LP lub według numeru zamówienia klienta


 

Sprawdź status w Helliuszu

Po zalogowaniu się w systemie dostępne są także skany dokumentów.

Transport drogowy miedzynarodowy

 

Dla przesyłek międzynarodowych realizowanych przez Hellmann Worldwide Logistics Polska status można sprawdzić w systemie Track & Trace, podając wewnętrzny numer przesyłki LP lub własny numer zamówienia klienta.

 

Transport morski / lotniczy


Sprawdź status w Globalnym systemie Track&Trace, w module Air&Sea

Po przekierowaniu do systemu proszę podać własny numer przesyłki w polu wyszukiwania.

Ogłoszenie zdarzenia siły wyższej dotyczące operacji biznesowych w Ukrainie

.   

Szanowni Państwo

Z głębokim niepokojem śledzimy alarmujące informacje o działaniach wojennych na Ukrainie. Nasze myśli są ze wszystkimi ludźmi dotkniętymi tymi działaniami, które niestety trwają. W tej chwili nikt nie jest w stanie przewidzieć dalszego przebiegu działań wojennych ani nawet niestety niewielkiej poprawy sytuacji.

Aby zabezpieczyć naszych pracowników i ich rodziny, całkowicie zaprzestaliśmy działalności na terytorium Ukrainy. Dotyczy to wszystkich rodzajów transportu, operacji logistyki kontraktowej, odprawy celnej i wszelkich innych wykonywanych przez nas czynności spedycyjnych. Informujemy także, że działanie portów i lotnisk, a także jakikolwiek regularny przepływ towarów na terytorium, z lub do Ukrainy jest utrudniony, wstrzymany lub uniemożliwiony z powodu działań wojennych, rozkazów rosyjskich wojsk okupacyjnych, środków obronnych i zapobiegawczych ukraińskich sił zbrojnych lub decyzji władz Ukrainy.

Przepływ towarów z lub do Ukrainy może zostać ograniczony lub wstrzymany na podstawie decyzji władz publicznych w krajach pochodzenia lub przeznaczenia towarów.

Z tych powodów ogłaszamy zdarzenie siły wyższej dla:

 1. wszelkich operacji biznesowych w Ukrainie,
 2. wszelkiej działalności importowej dotyczącej towarów pochodzących z innych krajów i przeznaczonych do lokalizacji w Ukrainie,
 3. wszelkiej działalności eksportowej dotyczącej towarów pochodzących z Ukrainy i przeznaczonych do lokalizacji poza terytorium Ukrainy,
 4. wszelkiej działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium Ukrainy, ale mającej bezpośredni związek z przemieszczaniem towarów do, z lub przez Ukrainę bądź obejmującej odprawę celną lub inne procedury urzędowe na granicach Ukrainy lub we współpracy z władzami Ukrainy,


realizowanej przez Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Oświadczamy także, iż nie możemy przewidzieć terminu ustania okoliczności mających charakter zdarzenia siły wyższej.

W związku z tym nasze zobowiązania umowne w odniesieniu do wskazanej powyżej działalności biznesowej, jakie mamy w stosunku do Państwa ulegają zawieszeniu na czas trwania wymienionego zdarzenia siły wyższej.

Ufamy, że rozumiecie Państwo naszą decyzję i podobnie jak my macie nadzieję na pokój i wolność dla Ukrainy i narodu ukraińskiego. Zapewniamy, że będziemy Państwa informować o wszelkich nowych wydarzeniach, związanych z treścią tego oświadczenia.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa terminie.

Zarząd Hellmann Worldwide Logistics Polska

Dear Customers,

with deep concern we follow the alarming news on the war activities in the Ukraine. Our thoughts are with all people affected by the combat activities, which are unfortunately ongoing. At this time no one can anticipate an and of the military operations or even a slight improvement of the situation.

To secure our staff and their families we have ceased our business operations in the Ukraine completely. This affects all transport modes, contract logistics operations, customs clearance and any other freight forwarding activities having been performed by us. Please be advised that the operation of ports and airports as well as any regular movement of goods within, from or to the Ukraine is hindered, ceased or made impossible due to war activities, orders of Russian occupation troops or defense and precautionary measures of Ukrainian military or authorities. Furthermore the movement of goods from or to the Ukraine may be restricted or stopped due to decisions of public authorities in the countries of origin or destination of goods.

For these reasons we announce an event of force majeure for

 1. all business operations within the Ukraine,
 2. all import activities for goods originating in other countries and being destined for locations in the Ukraine,
 3. all export activities for goods originating in the Ukraine and being destined for locations outside the Ukraine,
 4. all business activities outside the Ukraine, but having a direct connection with the movement of goods to, from or through the Ukraine or involving customs clearance or other official procedures at Ukrainian borders or in cooperation with Ukrainian authorities,


whereby we can not foresee an end of the circumstances moving us to this estimation at this time.

Our contractual obligations in respect of the a.m. business activities we may owe to you are therefore suspended for the duration of the named force majeure event.

We trust you will understand our decision and share with us our hopes of peace and freedom for the Ukraine and the Ukrainian people. Rest assured that we will keep you informed on any new developments we may learn of.

Should you have any further questions please do not hesitate to contact us at your convenience.

Yours sincerely

Hellmann Worldwide Logistics Polan Board of Management

Informacja dot. usługi transportu drogowego przez terytorium Ukrainy, Rosji i Białorusi

Szanowni Państwo

Zarząd spółki Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ul. Sokołowskiej 10, wpisaną pod numerem KRS 0000344496 („HWL”) w związku z rekomendacjami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 24 lutego 2022 roku, które w związku z działaniami zbrojnymi na Ukrainie odradza wszelkie podróże na Ukrainę oraz wskazuje, że obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium (rekomendacja dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina) zmuszony jest poinformować, że;

 1. z dniem dzisiejszym, do odwołania HWL zaprzestaje wykonywania usług przewozu z miejscem dostarczenia przesyłki i/lub miejscem odbioru przesyłki położonym na terytorium Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy oraz usług przewozu przy realizacji których konieczny jest przejazd (tranzyt) przez terytorium jednego chociażby z tych krajów;
 2. realizacja rozpoczętych przed dniem dzisiejszym lub w dniu dzisiejszym usług przewozu z miejscem dostarczenia przesyłki i/lub miejscem odbioru przesyłki położonym na terytorium Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy oraz usług przewozu przy realizacji których konieczny przejazd (tranzyt) przez terytorium jednego chociażby z tych krajów zostaje wstrzymana, co oznacza, iż osoby je realizujące otrzymały polecenia jak najszybszego opuszczenia terytorium tych krajów i powrotu do Polski.

W sprawach ustalenia terminu oraz sposób odbioru przesyłek znajdujących się posiadaniu HWL w związku realizacją usług przewozu, o których mowa w pkt.2 tego pisma, prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi spedytorami, z którymi Państwo mieliście kontakt przy zawieraniu umów przewozu.

Zarząd HWL

Informacje dot. Covid-19

Szanowni Państwo,

Globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa utrzymuje nas wszystkich w najwyższej gotowości w ostatnim czasie. Na naszym blogu „Hellmann Journal” znajdziecie Państwo aktualizowane każdego dnia informacje na temat jego wpływu na krajowe i międzynarodowe łańcuchy dostaw. Ponadto chcielibyśmy przedstawić Państwu podsumowanie środków zapobiegawczych, które wprowadziliśmy, aby przeciwdziałać ryzyku dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Jako globalnie aktywny dostawca usług logistycznych powołaliśmy grupę zadaniową do stałej oceny sytuacji i codziennych analiz ryzyka. Na tej podstawie poinstruowaliśmy naszych pracowników na całym świecie, by w miarę możliwości anulowali wszystkie międzynarodowe podróże służbowe, krajowe spotkania i wydarzenia oraz wybrali alternatywne metody komunikacji, jeśli to możliwe. Nasi managerowie podczas telekonferencji są na bieżąco informowani o ograniczeniach i zachowaniu w odniesieniu do koronawirusa. Nasi pracownicy otrzymują regularne informacje, zintensyfikowano zarządzanie higieną, a nasze oddziały zostały wyposażone w dodatkowe produkty sanitarne. Uaktywniliśmy również system zarządzania powiadomieniami: wszyscy pracownicy, którzy przebywali w strefie ryzyka, powinni natychmiast skontaktować się z działem HR, aby otrzymać polecenie pracy w biurze domowym przez co najmniej 14 dni lub powinni poinformować nas o chorobie.

Jeśli wirus będzie się nadal rozprzestrzeniał, a kolejne obszary o ograniczonym dostępie zostaną zadeklarowane, a łańcuchy dostaw ulegną dalszemu ograniczeniu, zostaną wprowadzone krajowe i międzynarodowe plany awaryjne, które opracowaliśmy. Z jednej strony plany te przewidują środki zapewniające możliwie najlepsze utrzymanie operacji. Z drugiej strony plany awaryjne określają zintensyfikowane środki mające na celu powstrzymanie wirusa, a tym samym ochronę naszych klientów i pracowników.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub przedstawicielem handlowym.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Zarządu

Drodzy Klienci,

Hellmann Worldwide Logistics pierwotnie zawiadomił w dniu 7 lutego 2020 roku o wystąpieniu zdarzenia o charakterze „siły wyższej” w wyniku początkowego rozprzestrzenienia się COVID-19 (koronawirusa) w Chinach i na skutek ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC).

W kolejnych tygodniach kontynuowaliśmy współpracę z klientami w celu znalezienia alternatywnych rozwiązań i opcji wspierających łańcuchy dostaw. Chociaż ogólna sytuacja w Chinach wydaje się stabilizować, COVID-19 rozprzestrzenił się na całym świecie wpływając na transport i logistykę. Rosnąca liczba osób dotkniętych skutkami pandemii spowodowała kolejne zakazy podróży, zmniejszoną przepustowość lotów, umieszczanie w kwarantannie i ograniczoną dostępność sprzętu, a każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania. Nadal odczuwamy negatywne skutki w całym łańcuchu dostaw we wszystkich oferowanych usługach.

Dlatego uważamy, że bieżąca sytuacja jest całkowicie poza rozsądną kontrolą Hellmann Worldwide Logistics i mieści się w definicji „siły wyższej”. W związku z tym Hellmann Worldwide Logistics nie ponosi odpowiedzialności na podstawie jakiejkolwiek umowy dotyczącej świadczonych usług, w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta pozostaje w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Ponadto, biorąc pod uwagę płynną i szybko zmieniającą się sytuację, Hellmann Worldwide Logistics zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w swojej działalności biznesowej i treści zobowiązań wobec swoich klientów, w celu zaradzenia ewentualnym okolicznościom wynikającym z wybuchu pandemii COVID-19, w tym między innymi poprzez modyfikowanie całości lub części naszych usług, wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian w naszych procedurach operacyjnych i uzgodnionych stawkach oraz poprzez naliczanie wszelkich powiązanych opłat dodatkowych.

Będziemy kontynuować współpracę z Państwem w tych szybko zmieniających się i niepewnych warunkach rynkowych. Proszę nadal współpracować z Hellmann Worldwide Logistics, aby wspólnie z nami znaleźć alternatywne rozwiązania w obszarach dotkniętych sytuacją pandemii COVID-19, oraz aby zapewnić, łańcuch dostaw działający tak dobrze, jak to możliwe w tych trudnych czasach. Sytuacja pozostaje bardzo płynna i codziennie monitorujemy rozwój sytuacji, abyśmy mogli odpowiednio reagować i zaspokajać potrzeby naszych klientów.

Z poważaniem

Jochen Freese
CCO Hellmann Worldwide Logistics

Szanowni Państwo,

Globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa utrzymuje nas wszystkich w najwyższej gotowości w ostatnim czasie. Na naszym blogu „Hellmann Journal” znajdziecie Państwo aktualizowane każdego dnia informacje na temat jego wpływu na krajowe i międzynarodowe łańcuchy dostaw. Ponadto chcielibyśmy przedstawić Państwu podsumowanie środków zapobiegawczych, które wprowadziliśmy, aby przeciwdziałać ryzyku dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Jako globalnie aktywny dostawca usług logistycznych powołaliśmy grupę zadaniową do stałej oceny sytuacji i codziennych analiz ryzyka. Na tej podstawie poinstruowaliśmy naszych pracowników na całym świecie, by w miarę możliwości anulowali wszystkie międzynarodowe podróże służbowe, krajowe spotkania i wydarzenia oraz wybrali alternatywne metody komunikacji, jeśli to możliwe. Nasi managerowie podczas telekonferencji są na bieżąco informowani o ograniczeniach i zachowaniu w odniesieniu do koronawirusa. Nasi pracownicy otrzymują regularne informacje, zintensyfikowano zarządzanie higieną, a nasze oddziały zostały wyposażone w dodatkowe produkty sanitarne. Uaktywniliśmy również system zarządzania powiadomieniami: wszyscy pracownicy, którzy przebywali w strefie ryzyka, powinni natychmiast skontaktować się z działem HR, aby otrzymać polecenie pracy w biurze domowym przez co najmniej 14 dni lub powinni poinformować nas o chorobie.

Jeśli wirus będzie się nadal rozprzestrzeniał, a kolejne obszary o ograniczonym dostępie zostaną zadeklarowane, a łańcuchy dostaw ulegną dalszemu ograniczeniu, zostaną wprowadzone krajowe i międzynarodowe plany awaryjne, które opracowaliśmy. Z jednej strony plany te przewidują środki zapewniające możliwie najlepsze utrzymanie operacji. Z drugiej strony plany awaryjne określają zintensyfikowane środki mające na celu powstrzymanie wirusa, a tym samym ochronę naszych klientów i pracowników.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub przedstawicielem handlowym.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Zarządu

Dear Customers,

The global spread of the coronavirus is keeping us all equally engaged these days. On our blog „Hellmann Journal” you will find daily updated information on the effects on national and international supply chains.
In addition, we would like to give you a summary of the preventive measures we have introduced to counter the risk of further spread of the virus.
 

As a globally active logistics service provider, we have set up a task force to continuously assess the situation and carry out daily risk analyses. On this basis, we have instructed our employees worldwide to cancel as far as possible all international business trips as well as national meetings and events and to choose alternative communication methods if conceivable. Our managers are personally informed about the restrictions and behavior with regard to the coronavirus in dedicated telephone conferences. In addition, our employees also receive regular information, hygiene management has been intensified, and our sites have been equipped with additional sanitary products. We have also activated a notification management system: wll employees who have been in an at-risk area should get in touch with the HR department immediately and are instructed to work in their home office for at least 14 days or to call in sick.
 

If the virus continues to spread and further restricted areas are declared and supply chains are further restricted, the national and international emergency plans, which we have drawn up, will take effect. On the one hand, these plans provide for measures to ensure the best possible maintenance of operations. On the other hand, the emergency plans define intensified measures to contain the virus and thus protect our customers and employees.
 

If you have any further questions, please contact your sales representative.


Best regards,

Jacek Przybyłowski
Managing Director

Dokumenty

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

Nowe Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska są związane z:

 • wprowadzeniem nowej usługi wniesienia
 • wprowadzeniem nowej usługi "to door"
 • wejściem w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Złożenie zlecenia po 01.05.2017 roku jest jednoznaczne z akceptacją nowych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska.

Ponadto dostępne są do pobrania nasze oficjalne dokumenty:

Nasze certyfikaty:

Raporty z realizacji strategii podatkowej:

Zaprzestanie Usług na Terytoriach RU BY UA (2022/02)

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Cennik Usług Dodatkowych

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2002

Zlecenie Krajowe

Zlecenie Międzynarodowe

Ogólne Zasady Wymiany Palet

Dostawy Gwarantowane

Oświadczenie art. 11o UPDOP 2021

RODO / GDPR

Szanowni Państwo,

Firma Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k. dużą wagę przykłada do dbałości o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych naszych Klientów i Podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami

Polityka ochrony danych osobowych

Ogólne warunki dotyczące powierzania i przetwarzania danych osobowych (OWODO)

Warunki ogólne dotyczące powierzania przetwarzania danych osobowych podwykonawcom przez Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (WODO)

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla podwykonawców

Klauzula informacyjna dla kierowców

Klauzula informacyjna - monitoring

Opłaty drogowe (MYTO)

Z dniem 01.12.2023 roku w Niemczech wzrośnie opłata drogowa dla samochodów ciężarowych tzw. MAUT. Opłata ta jest podatkiem rządowym i jest niezależna od HWL PL.
Nowa wysokość opłaty drogowej zostanie udostępniona wkrótce i będzie dotyczyła wszystkich przesyłek międzynarodowych podjętych od 30 listopada 2023 roku.

Z dniem 01.01.2019, w zwiazku ze zmianami oplat drogowych w Niemczech, zaczyna obowiązywać nowa stawka dla drobnicowego transportu międzynarodowego.

Stawki wynoszą odpowiednio:

 • 6,95% dla transportu krajowego
 • 6,59% dla transportu międzynarodowego.

Dodatek paliwowy (BAF)

Szanowni Państwo,

Ze względu na znaczny wzrost oraz fluktuację cen paliw w ostatnim okresie, po długich rozważaniach Hellmann Worldwide Logistics Polska zdecydował się wprowadzić dodatek paliwowy, który od 15 lutego 2008 roku doliczany będzie do cen usług transportu drogowego zgodnie z formułą:

współczynnik dodatku paliwowego * cena usługi transportowej

W transporcie morskim i lotniczym dodatki stosowane są od dawna. W transporcie drogowym obowiązują one już od kilku lat, jednakże nasza firma wprowadza je dopiero teraz, jako jedna z ostatnich działających w tej branży w Polsce.

W celu zapewnienia przejrzystości faktur za usługi transportowe, dodatek paliwowy będzie występował jako osobna pozycja na fakturze.

Formuła naliczania współczynnika dodatku paliwowego dla usług transportu drogowego jest odzwierciedleniem średniej miesięcznej ceny hurtowej metra sześciennego oleju napędowego Ekodiesel w PKN Orlen. Średnia ta będzie stanowiła podstawę do wyliczenia współczynnika dodatku paliwowego na następny miesiąc.
Poniższa tabela określa wysokość współczynnika dodatku paliwowego w zależności od ceny oleju napędowego.

 

Cena oleju napędowego w PLN współczynnik BAF
cena od cena do
poniżej 2800    
2801 2867 0,83%
2868 2934 1,65%
2935 3002 2,48%
3003 3069 3,30%
3070 3136 4,13%
3137 3203 4,95%
3204 3270 5,78%
3271 3338 6,60%
3339 3405 7,43%
3406 3472 8,25%
3473 3539 9,08%
3540 3606 9,90%
3607 3674 10,73%
3675 3741 11,55%
3742 3808 12,38%
3809 3875 13,20%
3876 3942 14,03%
3943 4010 14,85%
4011 4077 15,68%
4078 4144 16,50%
4145 4211 17,33%
4212 4278 18,15%
4279 4346 18,98%
4347 4413 19,80%
4414 4480 20,63%
4481 4547 21,45%
4548 4614 22,28%
4615 4682 23,10%
4683 4749 23,93%
4750 4816 24,75%
4817 4883 25,58%
4884 4950 26,40%
4951 5018 27,23%
5019 5085 28,05%
5086 5152 28,88%
5153 5219 29,70%
5220 5286 30,53%
5287 5354 31,35%
5355 5421 32,18%
5422 5488 33,00%
5489 5555 33,83%
5556 5622 34,65%
5623 5690 35,48%
5691 5757 36,31%
5758 5824 37,13%
5825 5891 37,96%
5892 5958 38,78%
5959 6026 39,61%
6027 6093 40,43%
6094 6160 41,26%
6161 6227 42,08%
6228 6294 42,91%
6295 6362 43,73%
6363 6429 44,56%
6430 6496 45,38%
6497 6563 46,21%
6564 6630 47,03%
6631 6698 47,86%
6699 6765 48,68%
6766 6832 49,51%
6833 6899 50,33%
6900 6966 51,16%
6967 7034 51,98%
7035 7101 52,81%
7102 7168 53,63%
7169 7235 54,46%
7236 7302 55,28%
7303 7370 56,11%
7371 7437 56,93%
7438 7504 57,76%
7505 7571 58,58%
7572 7638 59,41%
7639 7706 60,23%
7707 7773 61,06%
7774 7840 61,88%
7841 7907 62,71%
7908 7974 63,53%
7975 8042 64,36%
8043 8109 65,18%
8110 8176 66,01%
8177 8243 66,83%
8244 8310 67,66%
8311 8378 68,48%
8379 8445 69,31%
8446 8512 70,13%
8513 8579 70,96%
8580 8646 71,78%
8647 8714 72,61%
8715 8781 73,43%
8782 8848 74,26%
8849 8915 75,08%
8916 8982 75,91%
8983 9050 76,73%
9051 9117 77,56%
9118 9184 78,38%
9185 9251 79,21%
9252 9318 80,03%
9319 9386 80,86%
9387 9453 81,68%
9454 9520 82,51%
9521 9587 83,33%
9588 9654 84,16%
9655 9722 84,98%
9723 9789 85,81%
9790 9856 86,63%
9857 9923 87,46%
9924 9990 88,28%

 

Obowiązująca w danym miesiącu wysokość współczynnika dodatku paliwowego podawana będzie na stronie internetowej  hellmann.pl na początku każdego miesiąca. Zapewniamy Państwa, że w dalszym ciągu zespół Hellmann Worldwide Logistics Polska będzie podnosił poziom świadczonych usług, starając się zrekompensować wzrost kosztów transportu.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. sp. k.

 

Hellmann Worldwide Logistics Polska zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania i wysokości współczynnika dodatku paliwowego.

Aktualny BAF

 

BAF 2023/11 : 25,58%

 

Pliki do pobrania

BAF PL (z historią)

Współczynnik korekty inflacyjnej

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że na podstawie wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2022, ulega zmianie współczynnik korekty inflacyjnej w usługach transportu drobnicowego.

Począwszy od dnia 01 marca 2023r. wynosić on będzie 13,58%.

Wartości współczynnika obowiązujące do dnia 28 lutego 2022r. zostają włączone do Państwa dotychczasowych stawek bazowych wynikających z oferty.

Uwzględnienie aktualnych realiów rynkowych pozwoli na utrzymanie jakości świadczonych na Państwa rzecz usług na najwyższym poziomie. 

Szczegóły dotyczące opisanego wskaźnika korekty inflacyjnej znajdują się w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska, które zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Zarządu/ Dyrektor Zarządzający

Aplikacje Helliusz / e-Kierowca

Helliusz jest aplikacją do obsługi zleceń przewozowych.

Obsługa systemu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

https://helliusz.hwl.pl/

e-Kierowca jest aplikacją dla kierowców, służącą nadawaniu statusów przesyłek oraz komunikacji kierowcy z osobami zaangażowanymi w ich organizację i obsługę.
To Aplikacja mobilna, działająca na dowolnej przeglądarce w systemach Android / iOS.
Środowisko aplikacji pozwala na wiele technologicznych dostosowań, które juz teraz dają możliwość budowania przewagi konkurencyjnej w wielu aspektach.

Instrukcja obsługi aplikacji e-Kierowca

SENT – Ustawa o monitorowaniu przewozu towarów

31 marca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Ustawa wejdzie w życie 18 kwietnia 2017 r. z wyjątkiem przepisów art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2, które są związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Celem ustawy jest określenie zasad systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych oraz określenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków związanych z tym przewozem. Za towary wrażliwe ustawa uznaje m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.
Szczegółowa informacja w Dziennku Ustaw pod linkiem: dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1

Prowadzenie monitorowania przewozu towarów wrażliwych umożliwi utworzony rejestr zgłoszeń, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do tego rejestru. Poszczególnych zgłoszeń do rejestru dokonują: podmiot wysyłający towary, podmiot odbierający towary, przewoźnik, a także kierujący środkiem transportu. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w systemie SENT.

W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie czy Państwa towary będą wymagać zgłoszenia w systemie „SENT” na stronach www.puesc.gov.pl. Prosimy też o bieżące monitorowanie zmian wprowadzanych w Ustawie. Ministerstwo Finansów zapowiada już w najbliższym czasie wprowadzanie zmian w formie rozporządzenia dotyczących rozszerzenia listy towarów objętych monitoringiem: legislacja.rcl.gov.pl/

W przypadku kiedy Państwa towary podlegają w/w ustawie, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym aby uzgodnić szczegóły dalszego postępowania.

Reklamacje

Szanowni Państwo,

Pracownicy naszej firmy na co dzień dbają o to, aby nasze usługi świadczone były na najwyższym poziomie i odpowiadały Państwa oczekiwaniom. Jednak my również popełniamy błędy, za które uprzejmie przepraszamy.

Jeśli nasza usługa nie spełniła Państwa oczekiwań, prosimy o postępowanie zgodnie z wytycznymi poniżej. Taki sposób postępowania ułatwi nam szybkie i sprawne rozpatrzenie Państwa reklamacji.

Procedura reklamacyjna

Transport Drogowy Krajowy

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • list przewozowy – egzemplarz dla odbiorcy, jeśli reklamację składa odbiorca lub egzemplarz dla nadawcy jeśli reklamację składa nadawca lub zleceniodawca
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy
 • faktura handlowa bądź inny dokument księgowy potwierdzający wysokość roszczenia
 • inne dokumenty Np. dokument WZ, faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp. 
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją

Transport Drogowy Międzynarodowy

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • list przewozowy – egzemplarz dla odbiorcy, jeśli reklamację składa odbiorca lub egzemplarz dla nadawcy jeśli reklamację składa nadawca lub zleceniodawca
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy 
 • packing list bądź inny dokument potwierdzający wagę towaru 
 • faktura handlowa bądź inny dokument księgowy potwierdzający wysokość roszczenia
 • inne dokumenty Np. dokument WZ, faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp.
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją

Transport Morski

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • pokwitowanie odbioru przesyłki – egzemplarz dla Klienta
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy
 • packing list
 • faktura handlowa
 • dokumenty celne
 • inne dokumenty Np. faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp.
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją

Transport Lotniczy

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • list przewozowy lub inny dokument potwierdzający odbiór przesyłki (tj. POD agenta handlingowego, dokument CMR, itp.) – egzemplarz dla odbiorcy, jeśli reklamację składa odbiorca lub egzemplarz dla nadawcy jeśli reklamację składa nadawca lub zleceniodawca
 • protokół DMC – w przypadku szkód stwierdzonych przed dostawą
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy - w przypadku szkód stwierdzonych w czasie odbioru
 • packing list bądź inny dokument potwierdzający specyfikację i wagę towaru
 • faktura handlowa bądź inny dokument księgowy potwierdzający wysokość roszczenia
 • dokumenty celne
 • inne dokumenty Np. faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp.
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją


 

Załączniki

pl_roszczenie.pdf

 


 

Dziękujemy za przesłanie wypełnionego formularza i dokumentacji.

Informujemy, że możemy poprosić Państwa o uzupełnienie dokumentacji o dokumenty, inne niż wymienione powyżej, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia Państwa reklamacji.

Niezwłocznie po jego otrzymaniu prześlemy Państwu potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenia w naszym systemie, wskażemy numer reklamacji, na który należy się powoływać w dalszej korespondencji oraz osobę odpowiedzialną za jej rozpatrzenie.

Kontakt

Załoga Hellmann Worldwide Logistics jest do Państwa dyspozycji na całym świecie.
Posiadając 489 biura w 173 krajach, jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszych usług, prosimy o kontakt z najbliższym biurem.

Informacje kontaktowe polskiej centrali

Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k.
ul. Sokołowska 10
05 - 090 Raszyn
+48 22 717 97 97

Adresy E-Mail:

Sprawy ogólne/administracyjne: info-pl@hellmann.com

Sprawy handlowe: customerservice-pl@hellmann.com

W przypadku otrzymania podejrzanej korespondencji elektronicznej wysłanej w imieniu naszej firmy, prosimy o zgłoszenie jej na adres: abuse-pl@hellmann.com

Get in touch

Find your Local Office