Strefa Klienta

Witamy w Strefie Klienta Hellmann Worldwide Logistics Polska.
To ważny obszar naszej komunikacji z Państwem.
Znajdziecie tu Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące działalności naszej firmy i świadczonych przez nas usług.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

Śledzenie przesyłki


Transport drogowy krajowy


Sprawdź status w krajowym systemie Track & Trace

System daje możliwość wyszukania przesyłki według wewnętrznego numeru przesyłki LP lub według numeru zamówienia klienta


 

Sprawdź status w Helliuszu

Po zalogowaniu się w systemie dostępne są także skany dokumentów.

Transport drogowy miedzynarodowy

 

Dla przesyłek międzynarodowych realizowanych przez Hellmann Worldwide Logistics Polska status można sprawdzić w systemie Track & Trace, podając wewnętrzny numer przesyłki LP lub własny numer zamówienia klienta.

 

Transport morski / lotniczy


Sprawdź status w Globalnym systemie Track&Trace, w module Air&Sea

Po przekierowaniu do systemu proszę podać własny numer przesyłki w polu wyszukiwania.

Road Express Truck on Road
seafreight, ship, container, ocean
warehouse, fresch, fruit, transport
Airplane on Runway Charter Time Critical
Containers, Rail Terminal

Ogłoszenie zdarzenia siły wyższej dotyczące operacji biznesowych w Ukrainie

.   

Szanowni Państwo

Z głębokim niepokojem śledzimy alarmujące informacje o działaniach wojennych na Ukrainie. Nasze myśli są ze wszystkimi ludźmi dotkniętymi tymi działaniami, które niestety trwają. W tej chwili nikt nie jest w stanie przewidzieć dalszego przebiegu działań wojennych ani nawet niestety niewielkiej poprawy sytuacji.

Aby zabezpieczyć naszych pracowników i ich rodziny, całkowicie zaprzestaliśmy działalności na terytorium Ukrainy. Dotyczy to wszystkich rodzajów transportu, operacji logistyki kontraktowej, odprawy celnej i wszelkich innych wykonywanych przez nas czynności spedycyjnych. Informujemy także, że działanie portów i lotnisk, a także jakikolwiek regularny przepływ towarów na terytorium, z lub do Ukrainy jest utrudniony, wstrzymany lub uniemożliwiony z powodu działań wojennych, rozkazów rosyjskich wojsk okupacyjnych, środków obronnych i zapobiegawczych ukraińskich sił zbrojnych lub decyzji władz Ukrainy.

Przepływ towarów z lub do Ukrainy może zostać ograniczony lub wstrzymany na podstawie decyzji władz publicznych w krajach pochodzenia lub przeznaczenia towarów.

Z tych powodów ogłaszamy zdarzenie siły wyższej dla:

 1. wszelkich operacji biznesowych w Ukrainie,
 2. wszelkiej działalności importowej dotyczącej towarów pochodzących z innych krajów i przeznaczonych do lokalizacji w Ukrainie,
 3. wszelkiej działalności eksportowej dotyczącej towarów pochodzących z Ukrainy i przeznaczonych do lokalizacji poza terytorium Ukrainy,
 4. wszelkiej działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium Ukrainy, ale mającej bezpośredni związek z przemieszczaniem towarów do, z lub przez Ukrainę bądź obejmującej odprawę celną lub inne procedury urzędowe na granicach Ukrainy lub we współpracy z władzami Ukrainy,


realizowanej przez Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Oświadczamy także, iż nie możemy przewidzieć terminu ustania okoliczności mających charakter zdarzenia siły wyższej.

W związku z tym nasze zobowiązania umowne w odniesieniu do wskazanej powyżej działalności biznesowej, jakie mamy w stosunku do Państwa ulegają zawieszeniu na czas trwania wymienionego zdarzenia siły wyższej.

Ufamy, że rozumiecie Państwo naszą decyzję i podobnie jak my macie nadzieję na pokój i wolność dla Ukrainy i narodu ukraińskiego. Zapewniamy, że będziemy Państwa informować o wszelkich nowych wydarzeniach, związanych z treścią tego oświadczenia.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa terminie.

Zarząd Hellmann Worldwide Logistics Polska

Dear Customers,

with deep concern we follow the alarming news on the war activities in the Ukraine. Our thoughts are with all people affected by the combat activities, which are unfortunately ongoing. At this time no one can anticipate an and of the military operations or even a slight improvement of the situation.

To secure our staff and their families we have ceased our business operations in the Ukraine completely. This affects all transport modes, contract logistics operations, customs clearance and any other freight forwarding activities having been performed by us. Please be advised that the operation of ports and airports as well as any regular movement of goods within, from or to the Ukraine is hindered, ceased or made impossible due to war activities, orders of Russian occupation troops or defense and precautionary measures of Ukrainian military or authorities. Furthermore the movement of goods from or to the Ukraine may be restricted or stopped due to decisions of public authorities in the countries of origin or destination of goods.

For these reasons we announce an event of force majeure for

 1. all business operations within the Ukraine,
 2. all import activities for goods originating in other countries and being destined for locations in the Ukraine,
 3. all export activities for goods originating in the Ukraine and being destined for locations outside the Ukraine,
 4. all business activities outside the Ukraine, but having a direct connection with the movement of goods to, from or through the Ukraine or involving customs clearance or other official procedures at Ukrainian borders or in cooperation with Ukrainian authorities,


whereby we can not foresee an end of the circumstances moving us to this estimation at this time.

Our contractual obligations in respect of the a.m. business activities we may owe to you are therefore suspended for the duration of the named force majeure event.

We trust you will understand our decision and share with us our hopes of peace and freedom for the Ukraine and the Ukrainian people. Rest assured that we will keep you informed on any new developments we may learn of.

Should you have any further questions please do not hesitate to contact us at your convenience.

Yours sincerely

Hellmann Worldwide Logistics Polan Board of Management

Informacja dot. usługi transportu drogowego przez terytorium Ukrainy, Rosji i Białorusi

Szanowni Państwo

Zarząd spółki Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ul. Sokołowskiej 10, wpisaną pod numerem KRS 0000344496 („HWL”) w związku z rekomendacjami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 24 lutego 2022 roku, które w związku z działaniami zbrojnymi na Ukrainie odradza wszelkie podróże na Ukrainę oraz wskazuje, że obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium (rekomendacja dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina) zmuszony jest poinformować, że;

 1. z dniem dzisiejszym, do odwołania HWL zaprzestaje wykonywania usług przewozu z miejscem dostarczenia przesyłki i/lub miejscem odbioru przesyłki położonym na terytorium Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy oraz usług przewozu przy realizacji których konieczny jest przejazd (tranzyt) przez terytorium jednego chociażby z tych krajów;
 2. realizacja rozpoczętych przed dniem dzisiejszym lub w dniu dzisiejszym usług przewozu z miejscem dostarczenia przesyłki i/lub miejscem odbioru przesyłki położonym na terytorium Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy oraz usług przewozu przy realizacji których konieczny przejazd (tranzyt) przez terytorium jednego chociażby z tych krajów zostaje wstrzymana, co oznacza, iż osoby je realizujące otrzymały polecenia jak najszybszego opuszczenia terytorium tych krajów i powrotu do Polski.

W sprawach ustalenia terminu oraz sposób odbioru przesyłek znajdujących się posiadaniu HWL w związku realizacją usług przewozu, o których mowa w pkt.2 tego pisma, prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi spedytorami, z którymi Państwo mieliście kontakt przy zawieraniu umów przewozu.

Zarząd HWL

Informacje dot. Covid-19

Szanowni Państwo,

Globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa utrzymuje nas wszystkich w najwyższej gotowości w ostatnim czasie. Na naszym blogu „Hellmann Journal” znajdziecie Państwo aktualizowane każdego dnia informacje na temat jego wpływu na krajowe i międzynarodowe łańcuchy dostaw. Ponadto chcielibyśmy przedstawić Państwu podsumowanie środków zapobiegawczych, które wprowadziliśmy, aby przeciwdziałać ryzyku dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Jako globalnie aktywny dostawca usług logistycznych powołaliśmy grupę zadaniową do stałej oceny sytuacji i codziennych analiz ryzyka. Na tej podstawie poinstruowaliśmy naszych pracowników na całym świecie, by w miarę możliwości anulowali wszystkie międzynarodowe podróże służbowe, krajowe spotkania i wydarzenia oraz wybrali alternatywne metody komunikacji, jeśli to możliwe. Nasi managerowie podczas telekonferencji są na bieżąco informowani o ograniczeniach i zachowaniu w odniesieniu do koronawirusa. Nasi pracownicy otrzymują regularne informacje, zintensyfikowano zarządzanie higieną, a nasze oddziały zostały wyposażone w dodatkowe produkty sanitarne. Uaktywniliśmy również system zarządzania powiadomieniami: wszyscy pracownicy, którzy przebywali w strefie ryzyka, powinni natychmiast skontaktować się z działem HR, aby otrzymać polecenie pracy w biurze domowym przez co najmniej 14 dni lub powinni poinformować nas o chorobie.

Jeśli wirus będzie się nadal rozprzestrzeniał, a kolejne obszary o ograniczonym dostępie zostaną zadeklarowane, a łańcuchy dostaw ulegną dalszemu ograniczeniu, zostaną wprowadzone krajowe i międzynarodowe plany awaryjne, które opracowaliśmy. Z jednej strony plany te przewidują środki zapewniające możliwie najlepsze utrzymanie operacji. Z drugiej strony plany awaryjne określają zintensyfikowane środki mające na celu powstrzymanie wirusa, a tym samym ochronę naszych klientów i pracowników.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub przedstawicielem handlowym.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Zarządu

Drodzy Klienci,

Hellmann Worldwide Logistics pierwotnie zawiadomił w dniu 7 lutego 2020 roku o wystąpieniu zdarzenia o charakterze „siły wyższej” w wyniku początkowego rozprzestrzenienia się COVID-19 (koronawirusa) w Chinach i na skutek ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC).

W kolejnych tygodniach kontynuowaliśmy współpracę z klientami w celu znalezienia alternatywnych rozwiązań i opcji wspierających łańcuchy dostaw. Chociaż ogólna sytuacja w Chinach wydaje się stabilizować, COVID-19 rozprzestrzenił się na całym świecie wpływając na transport i logistykę. Rosnąca liczba osób dotkniętych skutkami pandemii spowodowała kolejne zakazy podróży, zmniejszoną przepustowość lotów, umieszczanie w kwarantannie i ograniczoną dostępność sprzętu, a każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania. Nadal odczuwamy negatywne skutki w całym łańcuchu dostaw we wszystkich oferowanych usługach.

Dlatego uważamy, że bieżąca sytuacja jest całkowicie poza rozsądną kontrolą Hellmann Worldwide Logistics i mieści się w definicji „siły wyższej”. W związku z tym Hellmann Worldwide Logistics nie ponosi odpowiedzialności na podstawie jakiejkolwiek umowy dotyczącej świadczonych usług, w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta pozostaje w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Ponadto, biorąc pod uwagę płynną i szybko zmieniającą się sytuację, Hellmann Worldwide Logistics zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w swojej działalności biznesowej i treści zobowiązań wobec swoich klientów, w celu zaradzenia ewentualnym okolicznościom wynikającym z wybuchu pandemii COVID-19, w tym między innymi poprzez modyfikowanie całości lub części naszych usług, wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian w naszych procedurach operacyjnych i uzgodnionych stawkach oraz poprzez naliczanie wszelkich powiązanych opłat dodatkowych.

Będziemy kontynuować współpracę z Państwem w tych szybko zmieniających się i niepewnych warunkach rynkowych. Proszę nadal współpracować z Hellmann Worldwide Logistics, aby wspólnie z nami znaleźć alternatywne rozwiązania w obszarach dotkniętych sytuacją pandemii COVID-19, oraz aby zapewnić, łańcuch dostaw działający tak dobrze, jak to możliwe w tych trudnych czasach. Sytuacja pozostaje bardzo płynna i codziennie monitorujemy rozwój sytuacji, abyśmy mogli odpowiednio reagować i zaspokajać potrzeby naszych klientów.

Z poważaniem

Jochen Freese
CCO Hellmann Worldwide Logistics

Szanowni Państwo,

Globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa utrzymuje nas wszystkich w najwyższej gotowości w ostatnim czasie. Na naszym blogu „Hellmann Journal” znajdziecie Państwo aktualizowane każdego dnia informacje na temat jego wpływu na krajowe i międzynarodowe łańcuchy dostaw. Ponadto chcielibyśmy przedstawić Państwu podsumowanie środków zapobiegawczych, które wprowadziliśmy, aby przeciwdziałać ryzyku dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Jako globalnie aktywny dostawca usług logistycznych powołaliśmy grupę zadaniową do stałej oceny sytuacji i codziennych analiz ryzyka. Na tej podstawie poinstruowaliśmy naszych pracowników na całym świecie, by w miarę możliwości anulowali wszystkie międzynarodowe podróże służbowe, krajowe spotkania i wydarzenia oraz wybrali alternatywne metody komunikacji, jeśli to możliwe. Nasi managerowie podczas telekonferencji są na bieżąco informowani o ograniczeniach i zachowaniu w odniesieniu do koronawirusa. Nasi pracownicy otrzymują regularne informacje, zintensyfikowano zarządzanie higieną, a nasze oddziały zostały wyposażone w dodatkowe produkty sanitarne. Uaktywniliśmy również system zarządzania powiadomieniami: wszyscy pracownicy, którzy przebywali w strefie ryzyka, powinni natychmiast skontaktować się z działem HR, aby otrzymać polecenie pracy w biurze domowym przez co najmniej 14 dni lub powinni poinformować nas o chorobie.

Jeśli wirus będzie się nadal rozprzestrzeniał, a kolejne obszary o ograniczonym dostępie zostaną zadeklarowane, a łańcuchy dostaw ulegną dalszemu ograniczeniu, zostaną wprowadzone krajowe i międzynarodowe plany awaryjne, które opracowaliśmy. Z jednej strony plany te przewidują środki zapewniające możliwie najlepsze utrzymanie operacji. Z drugiej strony plany awaryjne określają zintensyfikowane środki mające na celu powstrzymanie wirusa, a tym samym ochronę naszych klientów i pracowników.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub przedstawicielem handlowym.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Zarządu

Dear Customers,

The global spread of the coronavirus is keeping us all equally engaged these days. On our blog „Hellmann Journal” you will find daily updated information on the effects on national and international supply chains.
In addition, we would like to give you a summary of the preventive measures we have introduced to counter the risk of further spread of the virus.
 

As a globally active logistics service provider, we have set up a task force to continuously assess the situation and carry out daily risk analyses. On this basis, we have instructed our employees worldwide to cancel as far as possible all international business trips as well as national meetings and events and to choose alternative communication methods if conceivable. Our managers are personally informed about the restrictions and behavior with regard to the coronavirus in dedicated telephone conferences. In addition, our employees also receive regular information, hygiene management has been intensified, and our sites have been equipped with additional sanitary products. We have also activated a notification management system: wll employees who have been in an at-risk area should get in touch with the HR department immediately and are instructed to work in their home office for at least 14 days or to call in sick.
 

If the virus continues to spread and further restricted areas are declared and supply chains are further restricted, the national and international emergency plans, which we have drawn up, will take effect. On the one hand, these plans provide for measures to ensure the best possible maintenance of operations. On the other hand, the emergency plans define intensified measures to contain the virus and thus protect our customers and employees.
 

If you have any further questions, please contact your sales representative.


Best regards,

Jacek Przybyłowski
Managing Director

Dokumenty

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

Nowe Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska są związane z:

 • wprowadzeniem nowej usługi wniesienia
 • wprowadzeniem nowej usługi "to door"
 • wejściem w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Złożenie zlecenia po 01.05.2017 roku jest jednoznaczne z akceptacją nowych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska.

Ponadto dostępne są do pobrania nasze oficjalne dokumenty:

Nasze certyfikaty:

pl_202202-zaprzestanieuslug-terytoria-rubyua.pdf

pl_ogolne-polskie-warunki-spedycyjne-2002.pdf

pl_opws-2010.pdf

pl_zlecenie-krajowe-hwlpl.pdf

pl_zlecenie-miedzynarodowe-hwlpl.pdf

pl_ogolne-warunki-swiadczenia-uslug-hwlpl.pdf

pl_owsu-hwl-od-01_03_2022.pdf

pl_owsu-hwl-od-01_03_2019.pdf

pl_owsu-hwl-od-25_05_2018.pdf

pl_ogolne-zasady-wymiany-palet-hwlpl-owsu-od-01_03_2022.pdf

pl_ogolne-zasady-wymiany-palet-hwlpl-owsu-od-01_12_2015.pdf

pl_dostawy-gwarantowane.pdf

ISO 9001:2015-10 EN

ISO 9001:2015-10 PL

ISO 22000:2018-08 EN

ISO 22000:2018-08 PL

Oświadczenie art. 11o UPDOP 2021

RODO / GDPR

Szanowni Państwo,

Firma Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o o. sp. k. dbając o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, przygotowała się do wejścia w życie przepisów RODO.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami

Polityka ochrony danych osobowych

pl_owodo.pdf

pl_wodo_z_dnia_08_07_2019.pdf

pl_klauzula_informacyjna.pdf

pl_klauzula-informacyjna-kierowcy.pdf

pl_klauzula-informacyjna-monitoring.pdf

pl_-klauzule-informacyjne-e-kierowca-do-umowy-z-przewoznikami-30_01_2020.pdf

Opłaty drogowe (MYTO)

Z dniem 01.01.2019, w zwiazku ze zmianami oplat drogowych w Niemczech, zaczyna obowiązywać nowa stawka dla drobnicowego transportu międzynarodowego.

Stawki wynoszą odpowiednio:

 • 6,95% dla transportu krajowego
 • 6,59% dla transportu międzynarodowego.

Dodatek paliwowy (BAF)

Szanowni Państwo,

Ze względu na znaczny wzrost oraz fluktuację cen paliw w ostatnim okresie, po długich rozważaniach Hellmann Worldwide Logistics Polska zdecydował się wprowadzić dodatek paliwowy, który od 15 lutego 2008 roku doliczany będzie do cen usług transportu drogowego zgodnie z formułą:

współczynnik dodatku paliwowego * cena usługi transportowej

W transporcie morskim i lotniczym dodatki stosowane są od dawna. W transporcie drogowym obowiązują one już od kilku lat, jednakże nasza firma wprowadza je dopiero teraz, jako jedna z ostatnich działających w tej branży w Polsce.

W celu zapewnienia przejrzystości faktur za usługi transportowe, dodatek paliwowy będzie występował jako osobna pozycja na fakturze.

Formuła naliczania współczynnika dodatku paliwowego dla usług transportu drogowego jest odzwierciedleniem średniej miesięcznej ceny hurtowej metra sześciennego oleju napędowego Ekodiesel w PKN Orlen. Średnia ta będzie stanowiła podstawę do wyliczenia współczynnika dodatku paliwowego na następny miesiąc.
Poniższa tabela określa wysokość współczynnika dodatku paliwowego w zależności od ceny oleju napędowego przy założeniu iż koszt paliwa w cenie usługi transportu drogowego stanowi w firmie Hellmann Worldwide Logistics 33%.

Współczynnik BAF w zależności od ceny oleju napędowego

Cena Od Cena Do BAF
  poniżej 2800 zł/m³ 0,00%
2801 zł/m³ 2870 zł/m³ 0,83%
2871 zł/m³ 2940 zł/m³ 1,65%
2941 zł/m³ 3010 zł/m³ 2,48%
3011 zł/m³ 3080 zł/m³ 3,30%
3081 zł/m³ 3150 zł/m³ 4,13%
3151 zł/m³ 3220 zł/m³ 4,95%
3221 zł/m³ 3290 zł/m³ 5,78%
3291 zł/m³ 3360 zł/m³ 6,60%
3361 zł/m³ 3430 zł/m³ 7,43%
3431 zł/m³ 3500 zł/m³ 8,25%
3501 zł/m³ 3570 zł/m³ 9,08%
3571 zł/m³ 3640 zł/m³ 9,90%
3641 zł/m³ 3710 zł/m³ 10,73%
3711 zł/m³ 3780 zł/m³ 11,55%
3781 zł/m³ 3850 zł/m³ 12,38%
3851 zł/m³ 3920 zł/m³ 13,20%
3921 zł/m³ 3990 zł/m³ 14,03%
3991 zł/m³ 4060 zł/m³ 14,85%
4061 zł/m³ 4130 zł/m³ 15,68%
4131 zł/m³ 4200 zł/m³ 16,50%
4201 zł/m³ 4270 zł/m³ 17,33%
4271 zł/m³ 4340 zł/m³ 18,15%
4341 zł/m³ 4410 zł/m³ 18,98%
4411 zł/m³ 4480 zł/m³ 19,80%
4481 zł/m³ 4550 zł/m³ 20,63%
4551 zł/m³ 4620 zł/m³ 21,45%
4621 zł/m³ 4690 zł/m³ 22,28%
4691 zł/m³ 4760 zł/m³ 23,10%
4761 zł/m³ 4830 zł/m³ 23,93%
4831 zł/m³ 4900 zł/m³ 24,75%
4901 zł/m³ 4970 zł/m³ 25,58%
4971 zł/m³ 5040 zł/m³ 26,40%
5041 zł/m³ 5110 zł/m³ 27,23%
5111 zł/m³ 5180 zł/m³ 28,05%
5181 zł/m³ 5250 zł/m³ 28,88%
5251 zł/m³ 5320 zł/m³ 29,70%
5321 zł/m³ 5390 zł/m³ 30,53%
5391 zł/m³ 5460 zł/m³ 31,35%
5461 zł/m³ 5530 zł/m³ 32,18%
5531 zł/m³ 5600 zł/m³ 33,00%
5601 zł/m³ 5670 zł/m³ 33,83%
5671 zł/m³ 5740 zł/m³ 34,65%
5741 zł/m³ 5810 zł/m³ 35,48%
5811 zł/m³ 5880 zł/m³ 36,31%
5881 zł/m³ 5950 zł/m³ 37,13%
5951 zł/m³ 6020 zł/m³ 37,96%
6021 zł/m³ 6090 zł/m³ 38,78%
6091 zł/m³ 6160 zł/m³ 39,61%
6161 zł/m³ 6230 zł/m³ 40,43%
6231 zł/m³ 6300 zł/m³ 41,26%
6301 zł/m³ 6370 zł/m³ 42,08%
6371 zł/m³ 6440 zł/m³ 42,91%
6441 zł/m³ 6510 zł/m³ 43,73%
6511 zł/m³ 6580 zł/m³ 44,56%
6581 zł/m³ 6650 zł/m³ 45,38%
6651 zł/m³ 6720 zł/m³ 46,21%
6721 zł/m³ 6790 zł/m³ 47,03%
6791 zł/m³ 6860 zł/m³ 47,86%
6861 zł/m³ 6930 zł/m³ 48,68%
6931 zł/m³ 7000 zł/m³ 49,51%
7001 zł/m³ 7070 zł/m³ 50,33%
7071 zł/m³ 7140 zł/m³ 51,16%
7141 zł/m³ 7210 zł/m³ 51,98%
7211 zł/m³ 7280 zł/m³ 52,81%
7281 zł/m³ 7350 zł/m³ 53,63%
7351 zł/m³ 7420 zł/m³ 54,46%
7421 zł/m³ 7490 zł/m³ 55,28%
7491 zł/m³ 7560 zł/m³ 56,11%
7561 zł/m³ 7630 zł/m³ 56,93%
7631 zł/m³ 7700 zł/m³ 57,76%
7701 zł/m³ 7770 zł/m³ 58,59%
7771 zł/m³ 7840 zł/m³ 59,41%
7841 zł/m³ 7910 zł/m³ 60,24%
7911 zł/m³ 7980 zł/m³ 61,06%
7981 zł/m³ 8050 zł/m³ 61,89%
8051 zł/m³ 8120 zł/m³ 62,71%
8121 zł/m³ 8190 zł/m³ 63,54%
8191 zł/m³ 8260 zł/m³ 64,36%
8261 zł/m³ 8330 zł/m³ 65,19%
8331 zł/m³ 8400 zł/m³ 66,01%
8401 zł/m³ 8470 zł/m³ 66,84%
8471 zł/m³ 8540 zł/m³ 67,66%
8541 zł/m³ 8610 zł/m³ 68,49%
8611 zł/m³ 8680 zł/m³ 69,31%
8681 zł/m³ 8750 zł/m³ 70,14%
8751 zł/m³ 8820 zł/m³ 70,96%
8821 zł/m³ 8890 zł/m³ 71,79%
8891 zł/m³ 8960 zł/m³ 72,61%
8961 zł/m³ 9030 zł/m³ 73,44%
9031 zł/m³ 9100 zł/m³ 74,26%
9101 zł/m³ 9170 zł/m³ 75,09%
9171 zł/m³ 9240 zł/m³ 75,91%
9241 zł/m³ 9310 zł/m³ 76,74%
9311 zł/m³ 9380 zł/m³ 77,56%
9381 zł/m³ 9450 zł/m³ 78,39%
9451 zł/m³ 9520 zł/m³ 79,22%
9521 zł/m³ 9590 zł/m³ 80,04%
9591 zł/m³ 9660 zł/m³ 80,87%
9661 zł/m³ 9730 zł/m³ 81,69%
9731 zł/m³ 9800 zł/m³ 82,52%
9801 zł/m³ 9870 zł/m³ 83,34%
9871 zł/m³ 9940 zł/m³ 84,17%
9941 zł/m³ 10010 zł/m³ 84,99%
10011 zł/m³ 10080 zł/m³ 85,82%

 

Obowiązująca w danym miesiącu wysokość współczynnika dodatku paliwowego podawana będzie na stronie internetowej  hellmann.pl na początku każdego miesiąca. Zapewniamy Państwa, że w dalszym ciągu zespół Hellmann Worldwide Logistics Polska będzie podnosił poziom świadczonych usług, starając się zrekompensować wzrost kosztów transportu.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. sp. k.

 

Hellmann Worldwide Logistics Polska zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania i wysokości współczynnika dodatku paliwowego.

Aktualny BAF

 

BAF 2022/08 : 49,51%

 

Pliki do pobrania

BAF PL 2022 (z historia)

Współczynnik korekty inflacyjnej

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że na podstawie wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2021, ulega zmianie współczynnik korekty inflacyjnej w usługach transportu drobnicowego.

Począwszy od dnia 01 marca 2022r. wynosić on będzie 7,91%.

Wartości współczynnika obowiązujące do dnia 28 lutego 2022r. zostają włączone do Państwa dotychczasowych stawek bazowych wynikających z oferty.

Uwzględnienie aktualnych realiów rynkowych pozwoli na utrzymanie jakości świadczonych na Państwa rzecz usług na najwyższym poziomie. 

Szczegóły dotyczące opisanego wskaźnika korekty inflacyjnej znajdują się w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska, które zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Zarządu/ Dyrektor Zarządzający

Aplikacje Helliusz / e-Kierowca

history, truck, east europe

Helliusz jest aplikacją do obsługi zleceń przewozowych.

Obsługa systemu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

https://helliusz.hwl.pl/

Images Roadfreight

e-Kierowca jest aplikacją dla kierowców, służącą nadawaniu statusów przesyłek oraz komunikacji kierowcy z osobami zaangażowanymi w ich organizację i obsługę.
To Aplikacja mobilna, działająca na dowolnej przeglądarce w systemach Android / iOS.
Środowisko aplikacji pozwala na wiele technologicznych dostosowań, które juz teraz dają możliwość budowania przewagi konkurencyjnej w wielu aspektach.

Instrukcja obsługi aplikacji e-Kierowca

SENT – Ustawa o monitorowaniu przewozu towarów

31 marca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Ustawa wejdzie w życie 18 kwietnia 2017 r. z wyjątkiem przepisów art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2, które są związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Celem ustawy jest określenie zasad systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych oraz określenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków związanych z tym przewozem. Za towary wrażliwe ustawa uznaje m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.
Szczegółowa informacja w Dziennku Ustaw pod linkiem: dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1

Prowadzenie monitorowania przewozu towarów wrażliwych umożliwi utworzony rejestr zgłoszeń, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do tego rejestru. Poszczególnych zgłoszeń do rejestru dokonują: podmiot wysyłający towary, podmiot odbierający towary, przewoźnik, a także kierujący środkiem transportu. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w systemie SENT.

W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie czy Państwa towary będą wymagać zgłoszenia w systemie „SENT” na stronach www.puesc.gov.pl. Prosimy też o bieżące monitorowanie zmian wprowadzanych w Ustawie. Ministerstwo Finansów zapowiada już w najbliższym czasie wprowadzanie zmian w formie rozporządzenia dotyczących rozszerzenia listy towarów objętych monitoringiem: legislacja.rcl.gov.pl/

W przypadku kiedy Państwa towary podlegają w/w ustawie, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym aby uzgodnić szczegóły dalszego postępowania.

Reklamacje

Szanowni Państwo,

Pracownicy naszej firmy na co dzień dbają o to, aby nasze usługi świadczone były na najwyższym poziomie i odpowiadały Państwa oczekiwaniom. Jednak my również popełniamy błędy, za które uprzejmie przepraszamy.

Jeśli nasza usługa nie spełniła Państwa oczekiwań, prosimy o postępowanie zgodnie z wytycznymi poniżej. Taki sposób postępowania ułatwi nam szybkie i sprawne rozpatrzenie Państwa reklamacji.

Procedura reklamacyjna

Transport Drogowy Krajowy

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • list przewozowy – egzemplarz dla odbiorcy, jeśli reklamację składa odbiorca lub egzemplarz dla nadawcy jeśli reklamację składa nadawca lub zleceniodawca
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy
 • faktura handlowa bądź inny dokument księgowy potwierdzający wysokość roszczenia
 • inne dokumenty Np. dokument WZ, faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp. 
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją

Transport Drogowy Międzynarodowy

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • list przewozowy – egzemplarz dla odbiorcy, jeśli reklamację składa odbiorca lub egzemplarz dla nadawcy jeśli reklamację składa nadawca lub zleceniodawca
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy 
 • packing list bądź inny dokument potwierdzający wagę towaru 
 • faktura handlowa bądź inny dokument księgowy potwierdzający wysokość roszczenia
 • inne dokumenty Np. dokument WZ, faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp.
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją

Transport Morski

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • pokwitowanie odbioru przesyłki – egzemplarz dla Klienta
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy
 • packing list
 • faktura handlowa
 • dokumenty celne
 • inne dokumenty Np. faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp.
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją

Transport Lotniczy

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • list przewozowy lub inny dokument potwierdzający odbiór przesyłki (tj. POD agenta handlingowego, dokument CMR, itp.) – egzemplarz dla odbiorcy, jeśli reklamację składa odbiorca lub egzemplarz dla nadawcy jeśli reklamację składa nadawca lub zleceniodawca
 • protokół DMC – w przypadku szkód stwierdzonych przed dostawą
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy - w przypadku szkód stwierdzonych w czasie odbioru
 • packing list bądź inny dokument potwierdzający specyfikację i wagę towaru
 • faktura handlowa bądź inny dokument księgowy potwierdzający wysokość roszczenia
 • dokumenty celne
 • inne dokumenty Np. faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp.
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją


 

Załączniki

pl_roszczenie.pdf

 


 

Dziękujemy za przesłanie wypełnionego formularza i dokumentacji.

Informujemy, że możemy poprosić Państwa o uzupełnienie dokumentacji o dokumenty, inne niż wymienione powyżej, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia Państwa reklamacji.

Niezwłocznie po jego otrzymaniu prześlemy Państwu potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenia w naszym systemie, wskażemy numer reklamacji, na który należy się powoływać w dalszej korespondencji oraz osobę odpowiedzialną za jej rozpatrzenie.

Kontakt

Załoga Hellmann Worldwide Logistics jest do Państwa dyspozycji na całym świecie.
Posiadając 489 biura w 173 krajach, jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszych usług, prosimy o kontakt z najbliższym biurem.

Hellmann Polska Head Office Raszyn

Informacje kontaktowe polskiej centrali

Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k.
ul. Sokołowska 10
05 - 090 Raszyn
+48 22 717 97 97

Adresy E-Mail:

Sprawy ogólne/administracyjne: info-pl@hellmann.com

Sprawy handlowe: customerservice-pl@hellmann.com

W przypadku otrzymania podejrzanej korespondencji elektronicznej wysłanej w imieniu naszej firmy, prosimy o zgłoszenie jej na adres: abuse-pl@hellmann.com

Get in touch

Find your Local Office